A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Талалаївська селищна територіальна громада
Чернігівська область

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування - «Генеральний план смт. Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області»

Дата: 19.11.2019 13:37
Кількість переглядів: 637

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування - «Генеральний план смт. Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області»

 

 1. Замовник Талалаївська селищна рада Талалаївського району Чернігівської області

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, якою визначається довгострокова стратегія із принциповим вирішенням основних питань розвитку населеного пункту, планування та забудови території, перспективної чисельності населення, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

Розроблення та затвердження генерального плану здійснюється в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Дану містобудівну документацію виконано відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та інших), нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Державного комітету України з будівництва та архітектури).

Генеральний план смт. Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області розроблено на підставі:

 • рішення Талалаївської селищної ради;
 • завдання на розроблення генерального плану.

Вихідними даними для розробки містобудівної документації слугували:

 • матеріали містобудівної документації «Схема планування території Чернігівської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ);
 • матеріали містобудівної документації «Схема планування території Талалаївського району»;
 • матеріали затвердженого генерального плану смт. Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області, виконаний «КИЕВНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 1970 р.
 • матеріали топографічного знімання території М: 1:2000 у державній геодезичній системі координат УСК-2000, виконані ДП «УКРГЕОІНФОРМ», 2018 р.;
 • дані Публічної кадастрової карти України;
 • дані органів місцевого самоврядування із основними показниками та характеристиками існуючого стану, структури, динаміки та перспективи розвитку житлового фонду, населення, об’єктів громадського обслуговування, промислових та сільськогосподарських підприємств, комунального господарства, соціально-економічного та територіального розвитку населеного пункту інші документи та матеріали, надані сільською радою
 • матеріали технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту Талалаївської сільської ради Талалаївського району Чернігівської області, розробник ПП «Візер».

Основні показники генерального плану смт. Талалаївка, відповідно до завдання, розраховані на етап 20 років.

Генеральним планом смт. Талалаївка визначено:

 • основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;
 • перспективну чисельність населення, обсяги та структуру нового житлового будівництва;
 • території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;
 • пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;
 • організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі,
 • напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;
 • заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Генеральний план розроблено на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Під час проектування враховано вимоги: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.3-4-2015 «Автомобільні дороги»; ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; ДБН В.1.1 -25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»; ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»; ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

В роботі враховано державні інтереси, надані Чернігівською обласною державною адміністрацією.

3)Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» проектом документу державного планування не передбачено проведення процедури оцінки впливу на довкілля.

 

4)Реалізація проектних рішень генерального плану населеного пункту може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як: атмосферне повітря, стан ґрунтів, водний басейн, акустичний режим, біорізноманіття.

Проект «Генеральний план смт. Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області» розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням зв’язків різних функціональних зон.

Вплив запроектованих видів планової діяльності на навколишнє природнє середовище не може призвести до зміни кліматичних умов. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсуві, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачається.

Зміни, які чинять шкідливий вплив на ґрунтовий шар та водне середовище, не відбудуться внаслідок відповідних проектних рішень та заходів. Проектом генерального плану передбачається будівництво очисних споруд, що дозволить знизити рівень забруднення водних об’єктів та забезпечення відведення поверхневого стоку з усієї території населеного пункту; будівництво очисних споруд зливової каналізації в існуючих та проектних місцях випуску стічних вод.

Містобудівною документацією передбачено заходи щодо запобігання шкідливої дії шуму на житлову забудову. Території проектних комунально-складських та інженерних об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього природного середовища фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно-захисними смугами відповідно до санітарної класифікації ДСН №173-96

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

 • збереження навколишнього природного середовища;
 • раціональне використання території, що підлягає значному техногенному впливу;
 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час будівництва, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного та виробничої техніки;
 • порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників: вітру, дощових потоків, тощо;

Основними факторами впливу на здоров’я населення:

 • незадовільна якість питної води.

б) для територій з природоохоронним статусом:

В існуючій межі населеного пункту згідно даних Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА наявний один об’єкт природно-заповідного фонду. ПЗФ – «Пам’ятка садово-паркового мистецтва з водоймою» місцевого значення, (в межах та за межами населеного пункту), створений рішенням Чернігівського. Також, розміщення об’єктів планової діяльності не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров'я населення – відсутні.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план смт. Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області» передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1:«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

У разі незатвердження документу державного планування,  а саме містобудівної документації «Генеральний план смт. Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області», та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту та області, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

 1. вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів та територій проектування у хронологічній послідовності;
 2. оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;
 3. запровадження постійних у часі спостережень за станом компонентів навколишнього природного середовища – ведення екологічного моніторингу;
 4. збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;
 5. аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, рельєфів, гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливості зміни в природних та антропогенних екосистемах;
 • проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов території за результатами інженерно-геологічних вишукувань, тощо.
 1. консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
 2. отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
 3. проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання негативному антропогенного впливу.

 

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

      Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

1) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

2) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

3) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

4) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

5) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

6) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

7) розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів.

8) впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 р. Розробка заходів та екологічних індикаторів моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі здоров’я населення.

 

9)Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план смт. Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області» подаються до Талалаївської селищної ради Талалаївського району Чернігівської області за адресою:17200, Чернігівська обл., Талалаївський р-н, смт. Талалаївка, вул. Вокзальна, буд. 3

Відповідальна особаНачальник відділу ЖКГ   Кашка  Ф.П.

Строк подання зауважень і пропозицій - становить 15 днів з дня оприлюднення.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора