Талалаївська громада
Чернігівська область, Прилуцький район

Програма забезпечення розроблення містобудівної документації населених пунктів Талалаївської селищної ради на 2018-2020 р.р

Дата: 21.12.2018 11:59
Кількість переглядів: 2133

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення шостої сесії селищної ради сьомого скликання від 27.03. 2018 року

 

 

 

ПАСПОРТ

 

Програми

забезпечення розроблення містобудівної документації

 населених пунктів

Талалаївської селищної ради на 2018-2020 р.р.

 

1

Ініціатор розроблення програми

Талалаївська селищна рада

2            

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункт 7 протоколу № 12 засідання Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 «Про стан реалізації Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

3

Розробник програми

Талалаївська селищна рада

4

Відповідальний виконавець програми

Талалаївська селищна рада

5

Термін реалізації програми

2018 - 2020 р.р.

6

Етапи виконання програми

2018 рік - І-й етап

2019 рік - ІІ-й етап

2020 рік - ІІІ-й етап

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми   ( для комплексних програм)

Селищний бюджет

 8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

2000,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

Вступ

 

Програма забезпечення розроблення містобудівної документації  населених пунктів  Талалаївської селищної ради на 2018 -2020 рр. (далі - Програма) передбачає виконання вимог Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.

Програма спрямована забезпечити сталий містобудівний, економічний та соціальний розвиток населених пунктів Талалаївської селищної ради та вирішити проблемні питання стимулювання, розвитку, раціонального використання територій, визначення черговості і пріоритетної забудови, створення належних умов для життєзабезпечення, уточнення планувальної структури та просторової композиції забудови територій,  пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій, збереження історико-культурного середовища.

Програму складено на підставі та відповідно до Законів України:

- "Про місцеве самоврядування",

- "Про регулювання містобудівної діяльності",

- "Про Генеральну схему планування території України",

- "Про основи містобудування",

- "Про архітектурну діяльність",

- ДБН В.1.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)",

- ДБН Б.1.1-5:2007 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження, розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації".

 

Загальні положення

 

У цій Програмі наведені  терміни вживаються у такому значенні:          

1) містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;            

2) генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

3) схема планування території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

4) план зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

На даний час Генеральний план смт. Талалаївка Чернігівської області, виготовлений у 1991 році, не є актуальним. Генеральні плани сільських населених пунктів, які входять до складу Талалаївської ОТГ, також застарілі, оскільки виготовлені в період з 1968 р. по 1972 р. При нормативному розрахунковому терміні дії містобудівної документації (15 – 20 років)  по більшості сільських населених пунктів генеральні плани розроблені понад 45 років тому, а генеральний план смт. Талалаївки – 26 років тому, тобто всі вони потребують нового розроблення.  Схема планування території  Талалаївського району датується 1978 роком, тому, також є не актуальною.  Отже, із створенням у 2017 році  Талалаївської об’єднаної територіальної громади, гостро постало питання необхідності оновлення містобудівної документації населених пунктів громади та виготовлення схеми планування території територіальної громади. 

Генеральний план населеного пункту – основний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населених пунктів Талалаївської селищної ради.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населеного пункту.

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій i не можуть бути  використані  замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та  здоров'я  населення,  пам'яток історії i культури, інженерного захисту i підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації  дорожнього  руху, інженерного обладнання, тощо. При складанні зазначеної  документації повинні враховуватися пропозиції відповідних розділів  генерального плану.

Строк дії генеральних планів населених пунктів не обмежується.

Зміни до генеральних планів населених пунктів можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п'ять років.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у складі   генерального   плану   населеного   пункту    може розроблятися  план  зонування  території  цього населеного пункту для населених  пунктів  з  чисельністю  населення до 50 тисяч осіб. Отже, генеральні плани можуть  поєднуватися  з  планами зонування території таких населених пунктів.

Плани зонування розробляються з метою визначення умов та обмежень використання територій для містобудівних потреб у межах визначених зон, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру з урахуванням даних державного земельного кадастру.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами    та    їх   виконавчими   органами   відповідно   до   повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

 

Мета та завдання Програми

 

Головною метою Програми є розроблення містобудівної документації сучасного рівня населених пунктів Талалаївської селищної ради  для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території громади.

 Завданнями Програми є:

  • обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;
  • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;
  • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;
  • забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів Талалаївської селищної ради;
  • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови промислових, рекреаційних, природоохоронних територій і об’єктів;
  • обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
  • визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;
  • визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
  • охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
  • регулювання забудови населених пунктів Талалаївської селищної ради.

Необхідність розроблення генеральних планів  населених пунктів Талалаївської селищної ради виникла у зв’язку з тим, що відповідно до п. 3 ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», який набрав чинності з 01.01.2015 р., у разі відсутності плану зонування або детального плану території,   затвердженого відповідно  до  вимог  цього  Закону, передача (надання)  земельних  ділянок  із  земель  державної  або комунальної  власності  у  власність  чи  користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

           Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації  та  проектів забудови, місцевих правил використання i забудови території  населеного пункту, інвестиційних програм i проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення  земель  населених  пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем i програм охорони навколишнього природного середовища  та  здоров'я  населення,  пам'яток історії  i культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання i галузей міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного кадастрів, тощо.

Тобто, відсутність містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність на території Талалаївської селищної ради.

 

Термін реалізації Програми

 

Термін реалізації Програми при наявності фінансування складає 3 (три) роки.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету. Окрім цього, фінансування робіт з розроблення схеми планування території Талалаївської селищної ради, генеральних планів, планів зонування території та планів «червоних ліній»  населених пунктів об'єднаної територіальної громади може здійснювались за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Коригування Програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним рахунком коштів відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Програмою визначаються необхідні обсяги фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації (схеми планування території Талалаївської селищної ради, генеральних планів, планів зонування території та планів «червоних ліній»  населених пунктів об'єднаної територіальної громади).

Орієнтовний кошторис робіт з розроблення містобудівної документації та топографічної основи генеральних планів наведено в додатку 1 до Програми.

 

Очікувана ефективність виконання Програми

 

В результаті реалізації Програми буде створена топографо-геодезична основа  території   населених пунктів Талалаївської селищної ради та виготовлена містобудівна документація – схема планування території, генеральні плани, плани зонування території та плани «червоних ліній».

Ефект від виконання Програми – підвищення соціально-економічної ефективності населених пунктів, поліпшення екологічних параметрів і збереження середовища, вдосконалення архітектурно-естетичних характеристик простору життєдіяльності населення, розроблення містобудівної документації населених пунктів.

Програмою передбачається налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні, забезпечення доступної та повної інформації про наявність на території адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, які не надані у користування  та  можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, залучення інвестицій у розвиток території населених пунктів  Талалаївської селищної ради.

Секретар селищної  ради                                                  Т.В. Михайлюк


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора